معرفی سموم شیمیایی برای مقابله با آفات و بیماری های گیاه

رضا مومنی چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 17:02
معرفی سموم شیمیایی برای مقابله با آفات و بیماری های گیاه

آميتراز (ميتاك )
گروه شيميايي :دي أميدين
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : اين سم خاصيت خورندگي ندارد و نسبت به گرما مقاوم است . به نظر ميرسد كه اشعه ماورا بنفش , تاثير اندكي بر پايداري ان داشته باشد در صورتي كه اميتراز به مدت طولاني درشرايط مرطوب نگهداري شود به أرامي تجزيه خواهد شد .
ماندگاري در محيط زيست :اميتراز در خاك داري تهويه مناسب به سرعت تجزيه مي شود . نيمه عمر ان يعني مدت زماني كه طول مي كشد تا ماده تجزيه شود و غلظت ان به نصف غلظت اوليه برسد كمتر از يك روز است. تجزيه در خاكهاي اسيدي سريعتراز خاكهاي قليايي و يا خنثي صورت مي گيرد .
سميت: LD50= 600-800 mg/kg اميتراز براي زنبور عسل تقريبا بي ضرر است .
موراد مصرف : اميتراز يك حشره كش و كنه كش است كه براي كنترل كنه قرمز تار عنكبوتي , مينوز برگ و سپرداران به كارميرود . اين سم در پنبه عليه كرم غوزه پنبه , مگس سفيد و كرمهاي برگ خوار و در حيوانات براي كنترل ساس ,كنه ,شپش و ديگر افات حيواني به كار برده مي شود.
پادزهر: اميتراز پادزهر اختصاصي ندارد

اندو سولفان (تيودان- فن)
گروه شيميايي :ارگانوكلره
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : ماده تكنيكال زرد يا قهوه اي رنگ ميباشد . اين تركيب در آب غير محلول است ولي در حلال هاي الي حل مي شود .
ماندگاري در محيط زيست :ماندگاري در محيط زيست: اندوسولفان در خاك نسبتا پايدار است و نيمه عمر آن 50روز مي باشد . اين ماده به وسيله باكتريها و قارچها تجزيه مي شود .اگر اندوسولفان جذب سطحي ذرات خاك شود به كندي درخاك جابه جا خواهد شد .
سميت:LD50=80-110mg/kg براي زنبورهاي عسل نسبتا سمي است و براي حشرات مفيدي از قبيل زنبورهاي پارازيت , كفش دوزك و برخي از كنه ها تقريبا سميت ندارد . اين حشره كش براي انسان نسبتا خطرناك است.
موراد مصرف : اندوسولفان يك حشره كش و يك كنه كش است كه براي گستره وسيعي از حشرات و كنه ها از جمله كرم غوزه پنبه , كرم برگ خوار پنبه , پسيل گلابي , ليسه سيب , شته و نيز افات سويا سمي است . از ان مي توان به عنوان يك محافظ چوب هم استفاده كرد .اندوسولفان براي طيف وسيعي از محصولات زراعي از قبيل چاي , قهوه, ميوه جات و سبزيجات و همچنين برنج ,غلات , ذرت,سور گوم به كاربرده مي شود .

پادزهر: فنو باربيتال

بوتاكلر ( ماچتي)
گروه شيميايي :كلرواستانيليد
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي :مايع كهربايي رنگ است . وزن مخصوص در دماي 20 درجه سانتيگراد gr/ml07/1 است . حلاليت در آب در 24 درجه سانتيگراد ppm 23 مي باشد .
ماندگاري در محيط زيست :دوره پايداري تقريبي در گياهان يك الي سه هفته است .
سميت:mg/kg2000 = LD50سميت كمي براي انسان و دام دارد .
موراد مصرف :اين سم يك علف كش انتخابي سيستميك است كه قبل از جوانه زني اثر مي كند . سنتز پروتئين ها را در در علفهاي هرز كنترل مي كند و به اين ترتيب سبب تغيير شكل علف هرز مي شود تا اينكه در نهايت گياه از بين مي رود . از اين سم مي توان در شاليزارها ،‌مناطق نهالكاري شده و گندم ، منداب ، پنبه ،‌كتان ،‌بادام زميني و سبزيجات براي كنترل علفهاي هرز يكساله برخي از علفهاي هرز خانواده جگن و علفهاي هرزبرگ پهن از قبيل علف شور استفاده كرد . خاك در زمان استفاده از اين سم بايد اشباع باشد . مي توان اين سم را به صورت گردپاشي مخلوط با خاك ، مخلوط با آب و غيره استفاده كرد

دلتا مترین ( دسیس )
گروه شيميايي :پاير تروئيد
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : اگر دلتا مترين در دماي 40درجه سانتيگراد نگهداري شود تا شش مته تجزيه نخواهد شد . در برابر هوا و نور خورشيد مقاوم است . در فلزات خاصيت خورندگي ندارد . در محيط هاي اسيدي بسيار مقاومتر از محيط هاي قليايي است.
ماندگاري در محيط زيست :در خاك يك تادو هفته تجزيه مي شود . بقاياي دلتامترين حدودا 10 روزپس از استفاده از روي گياه مشاهده نمي شود . اين سم خاصيت گياه سوزي روي محصولات ندارد. سميت:LD50=135-5000mg/kg دلتا مترين براي زنبورهاي عسل سمي ميباشد.
موراد مصرف : دتا مترين حشره كشي تماسي – گوارشي است كه براي كنترل حشرات مكنده سيب و گلابي , شب پره آلو, لارو اروسي فرم كلم , بيد بقولات , شب پره
زمستاني ( سيب و خرما) , كرم دانه خوار سيب , شپشك آرد آلو , سپرداران, مينوز لكه گرد در ختان ميوه ومگس سفيد خيار گلخانه اي گوجه فرنگي , فلفل , گياهان گلداني و زينتي به كار مي رود. اين سم آفات بسياري از محصولات زراعي را نيز كنترل مي كند. تاثير سريعي روي حشرات ناقل ويروسها دارد و به همين دليل اميد است كه در آينده براي كنترل ناقلهاي ويروسها به كار رود.
پادزهر: ديازپام يك پاد زهر واقعي نيست و تنها سيستم اعصاب مركزي را تسكين مي دهد

ديازينون (بازودين – دياكاپ)
گروه شيميايي :: ارگانو فسفره
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : اين سم به صورت روغن بدون رنگ است . حلاليت آن در دماي معمولي محيط 40ميليگرم در ليتر مي باشد . نسبت به نور خورشيد مقاوم بوده و در محيطهاي اسيدي و قليايي ناپايدار است تنها درزمانيكه هوا آرام باشد ( سرعت باد كمتر از km/h10)ميتوان گرد پاشي كرد.
ماندگاري در محيط زيست : بقاياي ذيازينون ممكن است حداكثر تايكماه در محيط باقي بماند . در صورتيكه اين سم در معرض هوا قرار بگير طي حدود 10روز تجزيه خواهد شد. اما در سايه اندازها بيش از سه هقته باقي خواهد ماند .
سميت:سميت: LD50=300-400mg/kg ديازينون براي پرندگان وزنبورهاي عسل بسيار سمي است و براي ماهي ها تا حدي سمي ميباشد . سميت آن رااز راه جلد براي انسان و دام كمتر است ولي از راه تنفس خطر مسموميت آن بيشتر مي باشد لذا در موقع سمپاشي بايد ماسك مخصوص به كاربرد.
موراد مصرف : ديازينون يك حشره كش تماسي بسيار موثر كه براي كنترل تقريبا هر نوع حشره اي به كار مي رود . كاربردد اصلي آن در برنج , درختان ميوه , تاكستان ,’ نيشكر, ذرت , پنبه , توتون, و سيب زميني است . مي توان از آن عليه جور پايان, هزارپايان , كرم پياز, ساس گندم, گوش خيزك , لارو اروسي فرم, وسك كلرادوي سيب زميني, كك نباتي , مگس ميوه , كرم سيب, كرم ساقه خوار برنج , شته , زنجره برگ, تريپس, كنه, شپشك آرد آلود, پروانه , شب پره زمستاني و يا هر آفت باغي ديگر استفاده كرد. در منازل مي توان ازآن براي كنترل مورچه , سوسك فرش , بيد گوش خيزك , سوسري و آبدوزدك استفاده كرد.
پادزهر: : آتروپين,توگزوگونين


فنيتروتيون ( سوميتيون )
گروه شيميايي :ارگانو فسفره
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي :ماده خالص يك مايع قهوهاي مايل به زرد است كه بوي نامطبوعي دارد.حلاليت آن درآب در20 درجه سانتيگراد 30ميلي گرم درليتر ودر30درجه سانتيگراد 14 ميليگرم درليتر مي باشد.درصورتي كه فنيتروتيون دردماي بين 20 تا 25 درجه سانتيگراد نگهداري شودبه مدت 2سال باقي خواهد ماند.اين سم باآفت كشهاي خنثا ديگر سازگاري دارد.
ماندگاري در محيط زيست :فنيتروتيون در خاك به سرعت نجريه ميس شود و همچنين زمانيكه روي گياه پاشيده مي شود سريعا به داخل گياه نفوذ كرده (بيش از 50درصد در مدت 24 ساعت ) و تجزيه مي شود.
سميت:LD=250mg/kg
اين تركيب براي زنبورهاي عسل سمي است و زماني كه زنبورها درتماس مستقيم با اين سم قرار گيرند و ا با بقاياي خشك شده آن تماس پيدا كنند صدمه مي بينند.
موراد مصرف :فنيتروتيون يك حشره كش تماسي ويك كنه كش انتخابي است كه ويژگي تخم كشي اندكي تيز دارد . اين سم بر طيف گسترده اي از آفات جونده و مكنده نفوذي ( مينوز برگ قهوه اي كرم ساقه خوار برنج ملخ سن گندم شپشك آرد آلود سوسك غلات سر خرطومي غلات ) در غلات پنبه باغات ميوه برنج سبزيجات و جنگلها موثراست از اين سم مي توان در مزارع و در برنامه هاي بهداشت همگاني به منظور از بين بردن مگس پشه و سوسك استفاده كرد حشرات مزاحم نيز موثراست .
m pam-m2و pam-ci پادزهر: آتروپين; تو گوزو گونين فوزالن

فنتيون ( لبايسيد – بايسيد )
گروه شيميايي :ارگانو فسفره
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي :ماده تكنيكال يك مايع زرد يا قهوه اي روغني است كه بوي سير ملايمي دارد و با مواد بسيار قليايي ديگر سازگار نمي باشد . فنتيون در دما و فشار معمولي پايدار است , اما در صورتيكه در معرض دما وشعله قرار بگيرد احتمال آتش سوزي وجود دارد. اين سم بايد در بطذريهاي اصلي و پلمپ شده و در يك محل خشك و داراي تهويه مناسب نگهداري شود.
ماندگاري در محيط زيست :فنتيون به شدت جذب ذرات خاك مي شود وبنابراين به احتمال زياد همراه با آبهايي كه در خاك نفوذ مي كنند حركت نكرده و آبشويي نمي شود . بقاياي فنتيون تقريبا 4 تا 6 هفته در خاك باقي مي ماند. اين ماده نبايد به درياچه ها , روان آبها و بركه ها راه پيدا كند نبايد از آن در جائيكه احتمال ايجاد روان آب وجود دارد , استفاده كرد . بايد دقت كرد تا در نتيجه شستشوي ابزارهاي مورد استفاده در سمپاشي و يا دور ريختن فاضلاب مربوطه آبها آلوده نشوند.
سميت:LD50=180-298mg/kg اين ماده براي محيط زيست خطرناك است و در مورد پرندگان و ماهيها بايد توجه خاصي مبذول شود.
موراد مصرف :فنتيون يك حشره كش تماسي – گوارشي با اثرات نفوذي پايدار است كه عليه بسيار ي از آفات مكنده , گزنده , خصوصامگس ميوه, كرمهاي ساقه بر, پشه وسن غلات بكار برده مي شود . در پشه ها هم براي اشكال نابالغ ( لارو ) و هم براي اشكال بالغ سمي است. در نيشكر , برنج , ذرت علو فه اي , چغندر , ميوه هاي هسته دار و دانه دار , مركبات , پسته و پنبه قبل از برداشت حداكثر تا دو كيلو گرم در هكتار استفاده مي شود. در زيتون , قهوه , كاكائو , سيزيجات , تاك و ذرت نيز حداكثر به مقدار يك كيلو گرم در هكتار استفاده مي شود.
2pam2, آتروپين به همراه pamپادزهر: سولفات آترو پين 

ادامه دارد...

بازخوردها
    ارسال نظر